Ying Diao
Jiawei Han
Vivian Hu
Heng Ji
Yunan Luo
Kenton McHenry
Jian Peng
Rachel Switzky
Xuan Wang
Huimin Zhao